Stanowisko
Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”
przy Prezydium PAN
dla najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie potrzeby rozwoju przemysłu nanotechnologii w Polsce

Do Komitetu Prognoz „Polskiej Akademii Nauk” od pewnego czasu napływają informacje o wynikach prognoz wskazujące na kluczową role przemysłu nanotechnologii w przyszłości. Światowy rynek produktów przemysłu nanotechnologii oceniano w 2003 roku na około 1 mld dolarów. W roku 2015 rynek ten w myśl prognoz amerykańskich ma wyniść 2000 mld dolarów. Żadna ze współczesnych technologii nie może wykazać się taka dynamiką popytu. Przemysł ten zajmie więc w przyszłości pozycję wyjątkową. Stwarzać to będzie ogromną szansę dla krajów, które włączą się w nurt tej najbardziej nowoczesnej technologii. W związku z tym po przedyskutowaniu tego problemu na Plenarnym Zebraniu Komitetu w grudniu 2005 roku postanowiliśmy podjąć inicjatywę w tej sprawie.
  1. Istnieje potrzeba maksymalnego wykorzystania tej szansy również w naszym kraju.
  2. Nanotechnologie przenikać będą do wielu gałęzi, działów i branż gospodarki przy czym obecnie trudno jest jeszcze wskazać przyszłych ich beneficjentów w biznesie. Dlatego państwo musi więc odegrać inicjatywną rolę w rozwoju tej przyszłościowej dziedziny działalności.
  3. Będzie to mieć także konsekwencje edukacyjne w postaci potrzeby szerokich programów szkolenia specjalistów dla tej działalności co wymaga też długookresowej conajmiej 15 letniej perspektywy.
  4. Za konieczne uważamy stworzenie niezbędnej infrastruktury dla rozwoju tego kierunku działania. Kluczowe znaczenie miałoby utworzenie konsorcjum: „Nanotechnologia w Polsce” lub „Krajowe Centrum Nanotechnologii” z udziałem państwa w finansowaniu funkcjonowania tej organizacji opartej na współpracy biznesu, nauki i państwa. W związku z powyższym występujemy z taka inicjatywą. Taka forma byłaby naszym zdaniem najwłaściwszym rozwiązaniem tego problemu i sprawdziła się najlepiej w szeregu podobnych inicjatyw miedzy innymi w Stanach Zjednoczonych, ale także w UE. W USA ustawą Kongresu utworzono zbliżoną organizację pod nazwą „Krajowa inicjatywa nanotechnologiczna”
  5. Konieczne jest opracowanie rządowego programu rozwoju badań naukowych i wdrażania tych technologii z perspektywą 10 lat, a na tej podstawie przyznanie rozwojowi nanotechnologii w naszym kraju rangi jednego z głównych priorytetów polityki strukturalnej państwa.
  6. Za celowe uważamy również utworzenie Komitetu nanotechnologii w ramach Polskiej Akademii Nauk, co wymagałoby dodatkowego zwiększenia budżetu PAN na ten cel od 2007 roku.
Przedkładając powyższą propozycję Komitet deklaruje swoja gotowość uczestniczenia w rozwoju i realizacji tej inicjatywy

W imieniu
Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus"
Polskiej Akademii Nauk
/Leszek Kuźnicki/
Warszawa, 15 luty 2006 r.