ksia99ARedakcja naukowa; Jerzy Kleer, Andrzej P. Wierzbicki, Bogdan Galwas, Leszek Kuźnicki.
Warszawa 2010
ISBN-978-83-61236-17-7
s.s. 480
Istnieją przesłanki, by sądzić, że szybki rozwój cywilizacji technicznej i naukowej, dominujący dzisiaj na Ziemi, może być wewnętrznie niestabilny, prowadzić do katastrofy, a cywilizacje takie jak nasza są tylko rzadkimi i przejściowymi fenomenami we wszechświecie. Dlatego też ze szczególną uwagą powinniśmy zastanawiać się nad zagrożeniami i wyzwaniami przyszłości, i to w dłuższej perspektywie. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” zorganizował w grudniu 2009 konferencję Wyzwania przyszłości”, która stanowiła głos w dyskusji nad skomplikowanymi problemami ludzkości, a także była próbą skierowania uwagi społeczeństwa polskiego na zagadnienia długookresowe (np. w perspektywie roku 2050) o wymiarze globalnym.
Zmiany, jakie miały w ostatnich kilku latach i mają miejsce w świecie, zarówno wskutek globalizacji, lawinowego rozwoju technologii, głębokiego kryzysu ekonomicznego, zmian klimatycznych, narastającego terroryzmu, jak i rewolucji informacyjnej, głębokiego różnicowania się społeczeństw oraz ograniczenia suwerenności państwowej, zmieniły charakter wyzwań stojących przed społecznością światową.
To, co obecnie wydaje się nowe, i w przyszłości przyjmie zapewne inną postać, dotyczy hierarchii ważności tych wyzwań, a także sposobu ich rozwiązywania. O niektórych potrafimy znacznie więcej powiedzieć w porównaniu z tym jak je rozumiano uprzednio, o innych możemy powiedzieć mniej.

Część I. Wprowadzenie: – WYZWANIA A ZAGROŻENIA
PRZYSZŁOŚCI

 • Wyzwania przyszłości: Przegląd problematyki - Jerzy Kleer
 • Wyzwania i zagrożenia przyszłości – refleksje metodologiczne
  i interdyscyplinarne - Andrzej P. Wierzbicki

Część II. NOWE SYSTEMY EKONOMICZNE I KONCEPCJE

 • Państwo w gospodarce dzisiaj i jutro - Leszek Jasiński
 • Państwo niedoskonałe w zglobalizowanej gospodarce przyszłości
  - Andrzej Kondratowicz
 • Społeczno-gospodarcze wyzwania przyszłości - w kierunku modelu kapitalizmu partycypacyjnego
  - Mieczysław Kabaj
 • Świat po kryzysie. Czy powstanie nowa globalna architektura ekonomiczna? - Barbara Liberska
 • Globalne wyzwania przyszłości – wybrane zagadnienia ekonomiczne - Stanisław Szukalski
 • Strategia „UE 2020” w kontekście perspektyw społeczno - gospodarczych Unii Europejskiej - Jacek Białek, Adam Oleksiuk ….

Część III. INSTYTUCJONALNE PODSTAWY ŁADU
GLOBALNEGO

 • Global governance (pierwsze doświadczenia, perspektywy) - Janusz Gołębiowski
 • O potrzebie ładu światowego - Paweł Kozłowski
 • Szanse na globalne porozumienie? - Józef Niżnik
 • Ład instytucjonalno-prawny państwa a identyfikacja dobra wspólnego - Helena Kisilowska
 • Naruszona równowaga a ustrój gospodarczy. Pytania otwarte - Elżbieta Mączyńska
 • Wyzwania przyszłości. 11 pytań problemowych. – Antoni Kukliński

Część IV: CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO PRZED
WYZWANIAMI PRZYSZŁOŚCI

 • Przyszłość ludzkości w wymiarze aksjologicznym - Maria Szyszkowska
 • Hiperspołeczeństwo i „ekonarracja”: dwa scenariusze zmiany społeczno-kulturowej i cywilizacyjnej - Kazimierz Krzysztofek
 • Wyzwania i przyszłość – krótka refleksja humanistyczna - Irena Wojnar
 • Edukacja w przyszłości i przyszłość edukacji - Bogdan Galwas
 • Paradoksy rozwoju kapitału ludzkiego a modernizacja gospodarki dla zintegrowanego rozwoju - Michał G. Woźniak
 • Ewolucja stanu zdrowotnego ludności Polski w przyszłości i wyzwania stąd wynikające - Piotr Szukalski

Część V: DEFICYTY NATURALNE I INTELEKTUALNE

 • Przyszłość intelektualnej ewolucji człowieka - Leszek Kuźnicki
 • Pięć wątków adaptacyjnych – Roman Galar
 • Paradoksy na pograniczu funkcjonowania geosystemów - Leszek Starkel
 • Czy jesteśmy skazani na sukces? Zagrożenia naturalne
  i antropogeniczne a gospodarowanie wodą - Maciej Maciejewski, Wojciech Majewski .
 • Zagrożenia i wyzwania przyszłości: deficyt surowców mineralnych
  i energetycznych, a zagospodarowanie przestrzeni - Bogdan Ney