ksia89A red. Irena Wojnar, Mikołaj Ł. Lipowski
Warszawa 2010
ISBN 978-83-61236-24-5
s.s. 262
Zdajemy sobie w pełni sprawę z niedoskonałości, a zwłaszcza z niekompletności prezentowanej książki. Jej temat przerasta możliwości pełnego opracowania. Sądzimy wszakże, iż pobudzony przez naszych autorów ruch myśli zainspiruje potencjalnych czytelników do dalszych rozważań i przemyśleń. Temat jest ważny i gorący. Opowiadamy się za wewnętrznym bogactwem, wrażliwością i otwartością europejskich obywateli dzisiejszych i nadchodzących pokoleń, przed którymi stoi trudne zadanie budowania przyszłości.
Być może nadejdzie czas, że będziemy mówić nie tyle o człowieku europejskim, ile po prostu o CZŁOWIEKU, ponad zróżnicowanymi tożsamościami w perspektywie wspólnych wartości i wspólnoty wspólnot ludzkich. Współczesny świat zdominowany anonimową presją osiągania dobrobytu zagubił myślenie o człowieku, jako PODMIOCIE twórczym poza wszelkimi narzucanymi regułami, ale będącym OSOBĄ, która jest zdolna do heroicznych działań dla wielowymiarowego humanizmu. Istota ludzka ma szansę stawania się właśnie takim człowiekiem, który klamrą spina renesans z przyszłością.

Spis treści
Wprowadzenie – Irena Wojnar, Mikołaj Ł. Lipowski
Część pierwsza – TOŻSAMOŚĆ
Osobowa tożsamość Europejczyka zobowiązanie i kontrowersje - Irena Wojnar
Wenecka i polska Europa - Eugeniusz Kabatc
Kultura dla pokoju - Michelle Campagnolo
Tożsamość kulturowa/kulturalna prawem człowieka - Mikołaj Ł. Lipowski
Bycie Europejczykiem jako wyzwanie - Janusz Gajda
Osobowa tożsamość Europejczyka - perspektywa korczakowska - Jadwiga Bińczycka
Europejskie wyzwanie społeczno-edukacyjne - Andrzej Grzegorczyk
Część druga – WARTOŚCI
Twórcza autonomia kultury - Andrzej Ciążela
Nauka, technika, wartości a intuicja, metafizyka, hermeneutyka - Andrzej P. Wierzbicki
Naukowe wymiary współczesności - Jerzy Kubin
Tradycyjne wartości – piękno i ekspresja we współczesnej rzeczywistości kulturowej - Maria Przychodzińska
Społeczeństwo doznań? - Henryk Depta
Kultura informacyjna w przezwyciężaniu globalnego kryzysu - Lesław Michnowski
Część trzecia – KSZTAŁCENIE
Edukacyjny wymiar aktywności współczesnego Europejczyka - Jerzy Semków
Humanistyczne aspekty działania edukacyjnego - Czesław Banach
„Edukacja dla Europy” – Raport Komisji Europejskiej - Mariusz Samoraj
Wypowiedzi studentów UW na temat edukacji i samoedukacji europejskiej - Agnieszka Piejka
Polskie doświadczenia na temat wspólnotowej edukacji europejskiej - Katarzyna Szymala
Wrażliwość humanistyczna w urynkowionym świecie - Henryka Kwiatkowska
O potrzebie nauk humanistycznych - Anna Przecławska
DOKUMENTY
Europa niebezpieczeństwa integracji - Bogdan Suchodolski
Kultura europejska czy uniwersalna? - Bronisław Biliński
Edukacja europejska-idea-treści-realia - konferencja Komitetu w 1993
Informacja o autorach