ksia104APRZEMIANY STRUKTURY SPOŁECZNEJ W WARUNKACH GLOBALIZACJI
wyd. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus",
red. Józef Niźnik
Polska Akademia Nauk, Warszawa 2011, s.s. 124
ISBN 978-83-61236-96-2

… Wszystko jednak wskazuje na to, że sam proces globalizacji nie pozostał bez wpływu na strukturę społeczną. Wpływ ten zaznacza się lokalnie, ale ma także swój wymiar globalny. Przy tym najlepiej jest on widoczny na poziomie elit. To właśnie elity - kulturalne, elity dysponentów wiedzy, gospodarcze, a w pewnym stopniu również polityczne – odkrywają w zglobalizowanym świecie wspólny obszar wartości, wzorców działania, a nawet celów. Mimo odmienności kulturowych pewne czynniki globalne jak, przede wszystkim, upowszechnienie nowych instrumentów komunikacji i informacji, prowadzą do zbliżenia stylu prowadzenia działalności gospodarczej, do wykształcenia dyskursu akceptowanego przez członków globalnej elity, a także porównywalnego stylu życia. Wzrost roli elit zdaje się przysłaniać tlący się już zalążek nowych konfliktów. Oto obok rosnącego statusu menedżerów, wykształcenia się nowej klasy dysponentów wiedzy, czy też nowej elity finansowej, globalizacji towarzyszy też pojawienie się pewnych grup „peryferyjnych”, które mają wyraźnie ograniczone możliwości skorzystania z pozytywnych aspektów globalizacji.

… Można sobie zadać pytanie jakie mogą być dalsze zmiany struktury społecznej powodowane przez procesy globalizacyjne, a zwłaszcza jakie będą koleje zmian wyłaniającej się globalnej elity. Wydaje się, że rosnące zagrożenia globalne takie jak zmiany klimatyczne, załamanie światowego systemu finansowego, czy możliwa polaryzacja interesów Zachodu i obszaru Azji Południowo-Wschodniej sprawiają, że porozumienie w skali globalnej będzie jedyną alternatywą dla globalnej katastrofy. Szansę na takie porozumienie daje jakaś forma konsolidacji elity globalnej oraz zgoda lokalnych mas na jej szczególną rolę. Gdy jednak realizację tego pierwszego warunku można sobie wyobrazić, to ten drugi może okazać się niezwykle trudny do spełnienia.