ksia_109A

ZMIANY W GOSPODARECE ŚWIATOWEJ

Redakcja: Jerzy Kleer, Andrzej Wierzbicki

wyd. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"

Polska Akademia Nauk, Warszawa 2012

ISBN 978-83-61236-41-2

s.s. 210

Na zmiany obrazu świata, jak wynika, z jego współczesnego oglądu, ale zwłaszcza z zamieszczonych w książce tekstów, dominujący wpływ miały cztery procesy: pierwszy, który przesądził o zmianie układu sił w gospodarce światowej. Tradycyjny podział na bogatą Północ i biedne Południe, wymaga zasadniczych zmian, zarówno w wyjaśnieniu, jak i samej zasadności podziału, chociażby przez fakt pojawienia się tak zwanych rynków wschodzących, które odgrywają coraz większą rolę w gospodarce światowej; po wtóre, zmiany w gospodarce światowej dokonały się za pośrednictwem innych mechanizmów, aniżeli te, które były dominujące przed dwoma czy trzema dekadami, i uznane zostały, jako niepodważalne paradygmaty rozwoju gospodarczego; po trzecie, wskutek rozrostu sektora finansowego, który w ostatnich kilku dekadach stał się dominujący w gospodarce światowej. Zjawisko to określane jest jako pojawienie się gospodarki wirtualnej, która jest w znaczącym stopniu oderwana od gospodarki realnej. To rozerwanie jest głównie odpowiedzialne za ostatni światowy kryzys finansowy i narastające zadłużanie państw; po czwarte wreszcie, wskutek głównie, chociaż nie jedynie rewolucji informacyjnej, nastąpiły dosyć szybkie zmiany w strukturze gospodarki. Przejawiają się w rozroście sfery usług, która staje się sektorem dominującym, jak na razie, w krajach gospodarczo rozwiniętych, zarówno z punktu widzenia tworzenia PKB, jak i zatrudnienia.
Spis treści
Wprowadzenie
Globalizacja: jedna gospodarka i różne strategie – Jerzy Kleer
Kryzys, globalne wyzwania, zmiany układu sił – Witold M. Orłowski
Globalizacja finansowa a zmiany w gospodarce światowej - Juliusz Kotyński
Wiek XXI wiekiem rynków wschodzacych – Barbara Liberska
Struktury współpracy w Azji Wschodniej wobec zmian regionalnych i globalnych – Katarzyna A. Nawrot
Zmiany w gospodarce światowej – kilka uwag – Stanisław M. Szukalski
Polska na tle gospodarki światowej i europejskiej – Maciej Banaś, Mirosław Błażej, Jan Jabłoński, Michał Lewandowski
Czy gospodarki wschodzące wymagają odrębnego ujęcia metodologicznego? – Kazimierz Starzyk
Zagrożenia rozwoju – Józef S. Zegar
Informacja o autorach