ksia107A

BOGACI I BIEDNI - PROBLEMY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO
 
Redakcja Zdzisław Sadowski
 
Wydawca Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
Polska Akademia Nauk, Warszawa 2012 r.
ISBN 979-8361236-42-9, s.s 224
 
Podział na bogatych i biednych cechuje społeczeństwa światowe od czasu, gdy zaczęły się one przekształcać ze wspólnot pierwotnych w bardziej złożone struktury, związane z pojawieniem się pierwszych form własności prywatnej. ...Kapitalizm przełomu XX i XXI wieku znów wprowadził nierówności społeczne na czoło problemów zarówno w skali światowej, jak i w wielu indywidualnych krajach, nawet najbogatszych. W ciągu paru dziesięcioleci system rynkowy uległ daleko idącemu wynaturzeniu w wyniku ogromnego rozwoju rynków finansowych, które uzyskały dominującą rolę w życiu gospodarczym i politycznym świata. Podstawowy sens gospodarowania, jakim zawsze było zaspokajanie ludzkich potrzeb przez pracę i wymianę jej produktów, został odsunięty na dalszy plan przez rozpasane dążenie do osiągania zysków ze spekulacyjnego obracania kapitałem finansowym. Przemiana ta musiała doprowadzić do zupełnego wypaczenia podziału rynkowego na rzecz bogactwa multimiliarderów przy pogarszaniu się poziomu życia mas ludowych, a w rezultacie do narastających masowych protestów… Doświadczenie obecnego kryzysu ekonomicznego unaocznia konieczność szukania nowych form ustrojowych, które zabezpieczałyby społeczeństwa przed takimi wypaczeniami i wstrząsami….
Problemy te dają się silnie odczuwać w Polsce, którą charakteryzuje głęboki podział społeczeństwa według kryterium zamożności Pogłębiające się zróżnicowanie dochodowe, utrzymujące się znaczne bezrobocie oraz rozległa strefa biedy, dotykająca poważną część społeczeństwa ze znacznym udziałem regionów wiejskich, są to czynniki, które utrudniają rozwój kraju, zwłaszcza w obliczu trwającej już zmiany demograficznej.
 
 
Spis Treści
Słowo wstępne – Zdzisław Sadowski
 
TEKSTY OPARTE NA REFERATACH KONFERENCYJNYCH
Granice solidarności w polityce społecznej; imperatywy i opory – Jolanta Supińska
Rosnące zróżnicowanie dochodowe – hamulec światowego rozwoju – Andrzej Sopoćko
Systemy o małym zróżnicowaniu: wnioski dla Polski Tadeusz Kowalik
Akceptacja nierówności społecznych w Polsce – konteksty psychologiczne – Jarosław Klebaniuk
Zróżnicowanie regionalne w Polsce na tle Europy i świata – Marek Kozak
Warunki startu zawodowego młodzieży w Polsce – Mieczysław Kabaj
Trzy sposoby podejścia do ubóstwa w polityce społecznej Julian Auleytner
Kierunki rozwoju polityki społecznej – Ryszard Szarfenberg
GŁOSY W DYSKUSJI
Sytuacja gospodarstw domowych rolników – Barbara Chmielewska
O potrzebie nowych procedur dla badania sprzężeń między nierównościami społecznymi, kapitałem ludzkim i wzrostem gospodarczym
Michał Gabriel Woźniak.