ksia115A

CZY KRYZYS ŚWIATOWYCH ZASOBÓW?

Redakcja naukowa: Bogdan Galwas, Bohdan Wyżnikiewicz

wyd. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"

Polska Akademia Nauk, Warszawa 2014

ISBN 978-83-7151-591-0

s.s. 260

 

Mimo licznych zagrożeń globalnych, świat jako całość rozwija się i będzie się rozwijał, chociaż poszczególne państwa czy całe grupy będą charakteryzowały się w tym procesie różną dynamiką. Pojawiają się liczne napięcia czy wręcz zagrożenia dla rozwoju, związane z długofalowymi skutkami wyczerpywania złóż i rosnących cen paliw kopalnych, co prowadzi do groźby światowego kryzysu energetycznego.
Innym wielkim problemem jest produkcja żywności w skali globalnej dla wzrastającej ludności (ok. 9 miliardów w 2050 r.), jałowienie i pustynnienie ziem uprawnych, niedobór wody pitnej. Obserwujemy wzrost cen wywołany z jednej strony rosnącym zapotrzebowaniem (zmiany diety w tzw. gospodarkach szybko się rozwijających), a z drugiej spekulacją.
Kolejnym tematem jest postępująca degradacja biosfery i zagrożenia biologiczne (zmiany klimatu, wylesienia planety, fragmentacja i degradacja naturalnych siedlisk, inwazje ekologiczne, zanieczyszczenia powietrza, gleb i wód, spadek różnorodności biologicznej).
Rodzą się pytania, czy możliwym jest osiągnięcie w skali Ziemi warunków trwałego i zrównoważonego rozwoju? Czy kolejne lata łagodzą stan zagrożenia dla Człowieka, czy przeciwnie, zagrożeń tych będzie coraz więcej?.
 
Spis Trerści
List Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Słowo wstępne
Wprowadzenie
Biosfera: historia i współczesność – Leszek Kuźnicki
Marnotrawstwo zasobów jako przejaw kryzysu systemowego – Jerzy Kleer
Czy ochrona środowiska musi tyle kosztować? – Tomasz Żylicz
 
Rozdział I. Energia i surowce kopalne
Apetyt energetyczny cywilizacji a szanse jej przetrwania – Marek Bartosik
Dlaczego węgiel w Polsce będzie głównym surowcem energetycznym do 2050? – Andrzej Sikora
Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej UE -  Stanisław M. Szukalski
Bezpieczeństwo podaży surowców nieenergetycznych i ich znaczenie w rozwoju gospodarki Unii Europejskiej i Polski – Joanna Kulczycka, Barbara Radwanek-Bąk
Perspektywy ograniczenia konsumpcji zasobów naturalnych do 2050r. – Konrad Prandecki
Recepta na zachowanie zasobów – Andrzej Jagusiewicz
 
Rozdział II. Zagrożenia biologiczne i warunki produkcji żywności
Współczesna różnorodność biologiczna – jej znaczenie dla człowieka, zagrożenia i szanse ochrony – Ewa Symonides
Zasoby wodne dziś i jutro a perspektywy wyżywienia świata – Janusz Kindler
Rolnictwo, produkcja żywności i perspektywy wyżywienia świata – Franciszek Tomczak
 
Rozdział III. Warunki trwałego i zrównoważonego rozwoju
Transformacja gospodarki światowej. W poszukiwaniu nowej filozofii – Julian Auleytner
Warunki trwałego i zrównoważonego rozwoju ludzkości – Artur Pawłowski, Lucjan Pawłowski
Realność trwałego i zrównoważonego rozwoju – perspektywa 2050 roku – Bohdan Wyżnikiewicz
Informacja o autorach
 
Publikacja finansowana ze srodków Narodowego Banku Polskiego, i  Funadacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Więcej