ksia383A
 
Jerzy Kleer, Michał Kleiber
ZAGROŻENIA GLOBALNE BARIERAMI ROZWOJU
 
Wydawca Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN
Warszawa 2015, s.s. 153
ISBN 978-83-8017-054-4
 
Publikacja finansowana ze środków Narodowgo Banku Polskiego
 
 Wstęp
Rozdział I. WPROWADZENIE – SPECYFIKA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ
Rozdział II. PODZIAŁ ZAGROŻEŃ
1.Zagrożenia o charakterze światowym
1.1.Brak spójnego ładu światowego
1.2.Sprzeczność między procesami globalizacyjnymi a państwem narodowym (suwerennym)
1.3.Nierównomierne tempo przyswajania zmian przez różne grupy społeczne
1.4.Trudności dostosowywania się do tempa zachodzących zmian
1.5.Nowe typy ryzyka, nieznane w przeszłości
 
2. Zagrożenia systemowe
2.1. Kryzysy polityczno-ustrojowe
2.2. Kryzysy ekonomiczne,czy kryzys ekonomiczny kapitalizmu?
2.3 Kryzysy społeczne i rozbicie tradycyjnej struktury społeczeństwa kapitalistycznego
 
3. Zagrożenia związane z przetrwaniem człowieka
3.1. Postępujące przeświadczenie o braku bezpieczeństwa
3.2. Narastające zróżnicowanie w zakresie podziału dochodów
3.3. Marnotrawstwo zasobów
3.4. Posiadanie pracy jako źródła dochodu
3.5. Skutki wzrostu liczby ludności w skali światowej
3.6. Niszczenie środowiska naturalnego i zmiany klimatyczne.
3.7. Destrukcja sfery publicznej
3.8. Migracje ludności
3.9. Rywalizacja potęg polityczno-gospodarczych
3.10. Patologie społeczno-ekonomiczne
3.11. Megamiasta
3.12. Słabości systemu edukacji i badań naukowych w warunkach rewolucji informacyjnej
Rozdział III. TRWAŁOŚĆ ZAGROŻEŃ
1. Model ekonomiczny
2. Procesy nadmiernego naśladownictwa
3. Konsekwencje eksplozji demograficznej
4. Konsekwencje postępu technicznego
5. Dominacja wielkich państw oraz ich rywalizacja
6. Zróżnicowanie kulturowe .
Rozdział IV. PRZESILENIA CYWILIZACYJNE
1. Czas jako czynnik określający tempo zmian
2. Terytorialny zasięg nowych cywilizacji
3. Kwestia ciągłości cywilizacyjnej
Rozdział V. ZAGROŻENIA DLA POLSKI
PODSUMOWANIE
Bibliografia
Aneks
1. Ranking zagrożeń: próba oceny

2.Tabele

 

 

więcej: http://www.portalwiedzy.pan.pl/index.php/148-uncategorised/899-zagrozenia-globalne-barierami-rozwoju