ksia82A.jpg JAK WYKORZYSTAĆ GEOPOLITYCZNE
POŁOŻENIE POLSKI

oprac. zbiorowe, WDN 2006, s.s. 168
ISBN 83-923980-1-7


Książka podejmuje bardzo ambitne zadanie jakim jest próba odpowiedzi na pytanie: jaką rolę powinna odegrać Polska w jednoczącej się Europie i usiłuje odpowiedzieć na nie w kategoriach geografii politycznej, to jest roli obszaru Polski w przestrzeni europejskiej w perspektywie przyszłości.

Największą zaletą tej książki jest podejście w największym stopniu kompleksowe, a więc spojrzenie na ten problem z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych, począwszy od politologii przez geografię polityczną aż do turystyki i wymiany kulturalnej. Tak szerokie podejście do tego problemu jest zjawiskiem nowym w naszej literaturze. Drugą jej zaletą interesującą dla Czytelnika jest nieukrywanie ostrych sporów toczących się na ten temat i pokazanie argumentów obu stron. Tylko jednym z tego przykładów może być pytanie czy Polska może odegrać rolę łączącą pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy, czy też, czy najwyższy priorytet w polityce przestrzennej nadać działaniom w kierunku wschód-zachód, czy też północ-południe lub co uznać za najpilniejsze w czasie.

Jedna sprawa, co do której istnieje daleko idąca zgodność w poglądach to przeświadczenie o zaletach środowiska przyrodniczego Polski, cennych dla całej Europy. Znajduje to wyraz w następującym cytacie

„Różnorodność biologiczna Polski należy do najbogatszych w Europie. Jest to wynikiem zarówno dogodnych warunków naturalnych (położenie w centralnej części kontynentu, brak naturalnych barier na wschodzie i zachodzie, strefa klimatu przejściowego, zróżnicowana budowa geologiczna i urozmaicona rzeźba), jak i odmiennych, w stosunku do pozostałych krajów europejskich, wpływów gospodarki człowieka (nierównomierne uprzemysłowienie i urbanizacja kraju, zachowane na znacznych obszarach tradycyjne, ekstensywne rolnictwo oraz rozległe i trwałe historycznie lasy”

W sumie praca jest śmiałym spojrzeniem w przyszłość Polski każdego z nas