PRZYSZŁOŚĆ - Świat, Europa, Polska
Nr 2/12/2005

biul19AA.jpg
OD REDAKCJI
PROBLEMY I POGLĄDY

Trzy warunki sukcesu – Zdzisław Sadowski

Długookresowe aspekty Światowego Szczytu Społeczeństwa
Informacyjnego – Józef Wierzbołowski
Potrzeba redefinicji rozwoju gospodarczego w świetle konferencji
OECD - Lesław Michnowski
Najnowsze tendencje w tworzeniu wiedzy – Andrzej P. Wierzbicki
Przyszłość myślenia strategicznego w społeczeństwie opartym na wiedzy – Lech Zacher
Punkty zwrotne na scenie globalnej – Zbigniew Madej
Kierunki przebudowy systemu finansów publicznych – Hanna Kuźińska

Edukacja ustawiczna – stan i perspektywy - Czesław Banach

Szanse Polski na globalnym rynku „off-shoringowym” nowoczesnych usług - Barbara Liberska

MATERIAŁY KOMITETU
Perspektywy rynku pracy w Polsce dla księgowych do roku 2020 – Andrzej Karpiński, Stanisław Paradysz

POLEMIKI I DYSKUSJE
Stanowisko Komitetu Prognoz PAN wobec decyzji o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych

STUDIA NAD PRZYSZŁOŚCIĄ NA ŚWIECIE
XIX konferencja Światowej Federacji Studiów nad Przyszłością w Budapeszcie – Lech Zacher
Najnowszy numer Biuletynu WFSF – opracował Adam Wiciński

KRONIKA
Ocena działalności Komitetu Prognoz przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk
Kryzys i trwały rozwój – Marta Strumińska

OMÓWIENIA I RECENZJE KSIĄŻEK
Droga Polski do roku 2025 opracował - Andrzej Karpiński
Jerzy Rifkin o „Europejskim Marzeniu” – Jacek Białek

NAJNOWSZE PUBLIKACJE KOMITETU
Drogi i bezdroża polskiej oświaty w latach 1945 – 2005 – Czesław Kupisiewicz
Droga Polski do roku 2025 – opracowanie zbiorowe
Spór o przyszłość sektora publicznego – Stanisław Owsiak. Andrzej Karpiński, Jerzy Kleer

Omówienie treści w języku angielskim