Prezydium Polskiej Akademii Nauk w dniu 6 maja 1969 r. powołało Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000", którego celem było zapoczątkowanie systematycznych studiów nad przyszłością w środowiskach naukowych PAN. W początkowym okresie Komitet podjął prace przede wszystkim nad problemami społecznymi, dotyczącymi kształtu i sposobów życia przyszłego społeczeństwa. Po 1989 roku jako Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" zmienił zasadniczo metody i formy swojej działalności. Obecnie Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" prowadzi wielowariantowe (scenariusze) studia nad przyszłością, dąży do odpowiedzi na pytanie, w jakich obszarach mogą się dokonywać zmiany w życiu społecznym i gospodarczym w okresie objętym analizą?.
Komitet nie stawia sobie za cel formułowania jednowariantowej wizji przyszłości, co dominowało w pracach prognostycznych jeszcze 20-30 lat temu natomiast, kładzie szczególny nacisk na strategiczne studia nad przyszłością, które odpowiadają na pytanie jak działać aby najlepiej przygotować społeczeństwo do problemów i wyzwań przyszłości.
Podejście Komitetu do rozpatrywanych problemów jest interdyscyplinarne, co stanowi jego specyfikę w stosunku do innych Komitetów. Stąd w jego skład wchodzą przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych. Obok stałych członków Komitetu w pracach uczestniczą także pracownicy wyższych uczelni oraz instytutów z całej Polski.
Celem studiów prowadzonych w Komitecie jest rozpoznanie:

* Tendencji globalnych występujących w skali światowej, zwłaszcza tych, które mogą oddziaływać na sytuację w Polsce
* Nowych zjawisk i procesów występujących w kraju, które wpływać będą na na kształt społeczeństwa polskiego w długiej perspektywie czasowej oraz określać jego miejsce w społeczności międzynarodowej.
* Szans i zagrożeń dla przyszłości

Na tej podstawie Komitet opracowuje koncepcję strategii przyszłego rozwoju społecznego i gospodarczego i przedkłada swoje opinie w sprawach kluczowych dla przyszłości najwyższym władzom RP.
Równocześnie Komitet prowadzi szeroką akcje popularyzacyjną, w tym również wśród młodzieży (studentów, doktorantów, dzienikarzy itp) w celu zwiększenia zainteresowania przyszłością w społeczeństwie polskim.

Prezentacja wyników
Komitet przedstawia wyniki swoich prac bezpośrednio opinii publicznej w drodze:

* Raportów problemowych i memoriałów przedkładanych najwyższym władzom RP (Prezydent, Premier, Marszałek Sejmu i Senatu), Rektorom wyższych uczelni, władzom lokalnym.

* Ekspertyz na poszczególne tematy, opracowywanych z inicjatywy własnej, organizacji rządowych oraz na zlecenie różnych instytucji.
* Wydawnictw i publikacji książkowych Komitetu, zawierających omówienie problemów rozpatrywanych w Komitecie oraz w Biuletynie Komitetu "Przyszłość - Świat, Europa, Polska"