ksia_108AINNOWACYJNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ A ROZWÓJ
Redakcja: Jerzy Kleer, Andrzej Wierzbicki,
Wydawca: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
Polska Akademia Nauk, Warszawa 2012
ISBN 978-83-61236-43-5
s.s. 216
Książka niniejsza jest wynikiem prac Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN związanych z tematyką innowacyjności i kreatywności oraz rozwoju w warunkach globalizacji.
Część I książki dotyczy zagadnień innowacyjności i kreatywności. Kolejne artykuły (rozdziały) podkreślają potrzebę precyzyjnego rozróżnienia pomiędzy innowacjami przełomowymi a powszednimi (Andrzej P. Wierzbicki) oraz koncentracji nie tyle na holistycznie rozumianej innowacyjności, co raczej na kreatywności – indywidualnej i społecznej. Jednakże pobudzanie kreatywności indywidualnej Polaków wymaga rewizji programów nauczania (Tomasz Ziewiec), zaczynając od szkoły podstawowej. Ważne są też badania nad możliwością wykorzystania komputerów do wspomagania kreatywności (Ignacy Kaliszewski). Z drugiej strony, całościowe spojrzenie na potencjał innowacyjny polskiej gospodarki i jego społeczno-ekonomiczne determinanty (Tomasz Geodecki, Stanisław Mazur) wskazuje na bardzo niską innowacyjność gospodarki w Polsce.
Część II ksiązki koncentruje się na interdyscyplinarnej ocenie rozwoju świata w warunkach globalizacji. Artykuł wprowadzający (Zbigniew Madej) wskazuje na zwichnięte relacje pomiędzy państwem a rynkiem, patrząc z perspektywy historycznej. Następnie analizowana jest charakterystyka (Andrzej Cieślik, Jan J. Michałek, Anna Michałek) firm aktywnie uczestniczących w gospodarce światowej: analiza firm w grupie państw Wyszehradu (V-4), z wnioskami o dodatniej zależności między produktywnością firm a prawdopodobieństwem wystąpienia eksportu. Następny, duży artykuł zespołowy (Konrad Prandecki, Agnieszka Kafara, Edward Kirejczyk, Marcin Fronia, Mirosław Wawrzyński) analizuje aspekty geopolityczne przesunięcia centrów gospodarczych na świecie. Dalej następuje analiza (Przemysłąw Śleszyński) roli powiązań własnościowych i właścicielskich w przewidywaniu w perspektywie długoterminowej. Część tę kończą dwa artykuły interdyscyplinarne: analiza (Maria Szyszkowska) skutków neoliberalizmu w psychice człowieka oraz dyskusja (Lech Zacher) kwestii globalizacji jako przedmiotu dyskursu transdyscyplinarnego.
SPIS TREŚCI
Od redakcji
Część I. Innowacyjność a kreatywność
Innowacyjność a potrzeba stymulacji kreatywności – Andrzej Wierzbicki
Stymulacja kreatywności w nauczaniu – Tomasz Ziewiec
Czy możliwe jest komputerowe wspomaganie kreatywności? – Ignacy Kaliszewski
Potencjał innowacyjny polskiej gospodarki i jego społeczno-instytucjonalne determinanty – Tomasz Geodecki, Stanisław Mazur
Cz. II Interdyscyplinarna ocena rozwoju świata
Zwichnięte relacje między państwem a rynkiem (konfrontacja dwóch epok) – Zbigniew Madej
Charakterystyka firm aktywnie uczestniczących w gospodarce światowej: analiza firm w grupie państw Wyszehradu (V-4) – Andrzej Cieślik, Jan J. Michałek, Anna Michałek
Polityka a przesunięcie centrów gospodarczych na świecie – Konrad Prandecki, Agnieszka Kafara, Edward Kirejczyk,
Marcin Fronia, Mirosław Wawrzyński
Przewidywanie w perspektywie długoterminowej. Rola ekonomicznych powiązań własnościowych i właścicielskich
– Przemysław Śleszyński
Skutki neoliberalizmu w psychice człowieka – Maria Szyszkowska
Globalizacja jako przedmiot dyskursu transdyscyplinarnego – Lech W. Zacher
Informacja o autorach